Uprava RS za za?ito in reevanje je 1. oktobra 2012 pri?ela postopek ocenjevanja kode v teko?i kmetijski proizvodnji zaradi posledic sue v letonjem letu.

Okodovanci oziroma kmetje, ki ocenjujejo, da so utrpeli ve?jo kodo zaradi sue, morajo vloge na ustreznih obrazcih vloiti najkasneje do 15. oktobra 2012 na ob?ine, kjer imajo prizadete kulture.

Vloge morajo oddati v ob?ini, na ozemlju katere opravljajo kmetijsko proizvodnjo oziroma na obmo?ju katere so bili okodovani. V kolikor jih je sua prizadela v ve? ob?inah, morajo vloge oddati v vsako ob?ino posebej.

Na podlagi ugotovljene kode so do dravne pomo?i upravi?eni le nosilci kmetijskega gospodarstva z urejenim KMG-MID (identifikacijska tevilka gospodarstva) in usklajenimi GERK-i (Grafi?ne enote rabe zemlji? kmetijskih gospodarstev).

Obrazci vlog in priloge so okodovancem na voljo v sprejemnih pisarnah treh obalnih ob?in: Mestna ob?ina Koper, Ob?ina Izola in Ob?ina Piran in sicer v ?asu uradnih ur, od ponedeljka do petka med 8. in 12. uro, v sredo pa tudi med 14. in 17. uro.

Obrazci vlog in priloge so na razpolago tudi na spletnih straneh ob?in:

- Mestna ob?ina Koper: http://www.koper.si
- Ob?ina Izola: http://www.izola.si
- Ob?ina Piran: http://www.piran.si

Za dodatne informacije in nasvete pri izpolnjevanju obrazcev se lahko okodovanci obrnejo na:

- Kmetijska svetovalna sluba Koper: Elizabeta Bonin, Janko Brajnik in Davor Mrzli? tel. t. 05/ 630 40 61 ali 05/630 40 62
- Mestna ob?ina Koper: Zvezdan Primoi? tel.t. 05/ 664 6244
- Ob?ina Izola: Jasna Toi? tel t. 05/ 660 0251
- Ob?ina Piran: Alenko Popi? tel. t. 05/ 671 0328

Na obrazce za prijavo kode zaradi sue se pod datum nastanka oz. odkritja nesre?e vpie datum 21.08.12.
V tabeli OCENA KODE se stolpci: razred donosa, koda EUR in Zavarovalnica t. zavar. police ne vpisujejo, vlagatelj jih pusti prazne.

Obrazec_ocena_skode.pdf Seznam_kmetijskih_pridelkov.pdf

Lep pozdrav,

DOSI