Spotovani,

elimo vas obvestiti, da je Ministrstvo za obrambo izdalo Sklep o izdelavi predhodne ocene kode v teko?i kmetijski proizvodnji zaradi posledic sue v letu 2012. V skladu s tem morajo ?lani komisij za ocenjevanje kode skupaj s svetovalnimi slubami

- opraviti pregled prizadetih obmo?ij

- najbolj prizadetim kulturam dolo?iti maksimalni prag pokodovanosti po KO

- o ugotovitvah poro?ati upravi RS za za?ito in reevanje najkasneje do 5.9.2012

Na podlagi navedenega bo uprava RS za za?ito in reevanje izdala sklep o izdelavi kon?ne ocene kode. To pomeni, da bomo tedaj posami?ni oljkarji morali poro?ati o kodi v naih olj?nikih.

Po informacijah ob?in in svetovalne slube v vseh treh ob?inah poteka imenovanje in sestanki imenovanih komisij.

Ko bomo prejeli ustrezne podatke, vas bomo obvestili o nadaljnih postopkih (roki, obrazci, prejemnik prijav ...).

V elji, da bi v petek res deevalo poiljamo lep oljkarski pozdrav.

DOSI