?lanarina Drutva oljkarjev Slovenske Istre

za leto 2016

 

Upravni odbor Drutva oljkarjev Slovenske Istre – DOSI je na 25. redni seji dne 01.03.2016 sprejel naslednji sklep o ?lanarini za leto 2016:

 SKLEP: 

 »?lanarina za ?lane drutva DOSI za leto 2016 znaa 25,00 EUR.

V primeru, da je ?lan drutva DOSI tudi drugi ?lan kmetijskega gospodarstva oz. gospodinjstva, znaa ?lanarina za vsakega nadaljnjega ?lana 10,00 EUR.«

 ?lane DOSI pozivamo in prosimo, da lahko ?lanarino poravnajo na transakcijski ra?un drutva (IBAN) SI56 1010 0003 6155 290, koda namena: ADMG, namen: ime in priimek ?lana/ov – ?lanarina za leto 2016, referenca: 00 00-2016 ali pa na sedeu DOSI, Ul.15. maja 17, 6000 Koper (upravni prostori Agrarie Koper) v ?asu uradnih ur (vsak ponedeljek od 08.00 – 10.00 ure).

 Vsi, ki boste ?lanarino poravnali na zgoraj opisane na?ine in boste kasneje prejeli e polonico smatrajte le-to kot brezpredmetno.

  

sklep_clanarina_dosi_2016.pdf