Ankaran, 1. april 2016

ZAKLJU?EK tekmovanja za »Zlato olj?no vejico« in tekmovanja »Oljka, ali te poznam?«

 Sve?ana podelitev nagrad za »Zlato olj?no vejico« in tekmovanja »Oljka, ali te poznam?« je potekala pod pokroviteljstvom ob?ine Ankaran v petek, 1. aprila v Hotelu Convent Adria Ankaran.

 »Zlata olj?na vejica«

 V letonjem letu je Drutvo oljkarjev Slovenske Istre razpisalo e petindvajseto ocenjevanje olj?nih olj na tekmovanju za »Zlato olj?no vejico«, na katero je prispelo 67 vzorcev, med katerimi so bila tudi hrvaka in italijanska olja. V odprti kategoriji je sodelovalo 41 vzorcev, v kategoriji ekoloke pridelave 16 vzorcev, v kategoriji sort pa 10 vzorcev Istrske belice. Ostale sorte so bile vklju?ene v odprto kategorijo, ker je v ocenjevanje prispelo manj kot 5 vzorcev posamezne sorte (v skladu z razpisom).

 Senzori?no ocenjevanje so izvedli ocenjevalci, ki delujejo pod okriljem Intituta za oljkarstvo pri UP ZRS in LABS (Barbara Bajda, Vasja Bandelj, Milena Bu?ar-Miklav?i?, Goran Gregori?, Teja Hladnik, Angelo Hlaj, David Hrvatin, Igor Jakomin, Gorazd Jereb, Aleksander Jevnikar, Mirjana Knez, Danilo Marko?i?, Igor Novak, Aleksandra Obolt, Darko Sedmak, Vasilij Valen?i?, Ivanka Vergan, Viljanka Vesel, Robert Glavina).

Na osmih sre?anjih so izolani in s strani Mednarodnega sveta za oljke poobla?eni ocenjevalci ocenili vsa olja, med dvajsetimi najbolje ocenjenimi so odbrali deset najboljih, ki so se pomerila na kon?nem izboru. Izmed vzorcev, ki so se pomerili v kategoriji sortnih olj so izbrali najbolje sortno olje Istrske belice ter najbolje ekoloko pridelano olje iz kategorije ekoloke pridelave.

 ampiona in vice ampiona je izmed desetih najbolje ocenjenih olj izbral panel sestavljen iz 36 izolanih senzori?nih ocenjevalcev iz Italije, Hrvake in Slovenije, ki delujejo v okviru petih panelov (Trakega, iz Krasice, Brd, Gorice in nacionalnega Panela) Glede na to, da obi?ajno zadostuje za izvedbo ocenjevanja le osem ?lanov, ima taka tevil?nost ocenjevalcev veliko ve?jo teo pri izboru najprestinejih nazivov pri tekmovanju za »Zlato olj?no vejico«.

 Vodja nacionalnega panela in poznana mednarodna ocenjevalka olj?nih olj Milena Bu?ar-Miklav?i? iz Intituta za oljkarstvo pri UP ZRS je na podelitvi predstavila nekaj senzori?nih zna?ilnosti tega letnika. Poudarila je, da je ta letnik izjemen po kakovosti tako v slovenskem kot v mednarodnem prostoru in seveda neprimerljiv s povpre?no kakovostjo lanskoletnega letnika. Olja odlikuje sveina, ki po vonju in okusu spominja na zdrav plod oljke, obran v primerni zrelosti. Ocenjevalci so zaznali v oljih nekoliko ve? pikantnosti kot grenkobe, pogosto so bile prisotne arome po mandlju, arti?oki in zeleni travi. Za letonje tekmovanje je zna?ilna zelo velika kakovostna izena?enost, razlike v ocenah so res minimalne, zato pohvala vsem sodelujo?im.

 Med petimi vzorci olj?nih olj z za?iteno ozna?bo porekla ( ZOP) »Ekstra deviko olj?no olje Slovenske Istre«, ki so jih ocenili uradni ocenjevalci kot najbolje med 25 olji ZOP, je posebna komisija sestavljena iz novinarjev in gostincev izbrala najbolj ve?no olje. To priznanje je dobilo ekstra deviko olj?no olje sorte Istrska belica Oljarne Lisjak.Po izboru so udeleenci ocenjevanja lahko poskusili ve? razli?nih jedi, s katerimi so lahko preizkusili tri olja in ugotovili, katero olje se najbolj ujema s hrano.

 V kategoriji olj ekoloke pridelave je dobilo najvijo oceno in naziv ampiona EDOO ekoloke pridelave olje Franca Morgana iz Grintovca (marje), ampion EDOO sorte Istrska belica pa je postalo olje Marka Marancina iz areda (Izola).

 ampion »Zlate olj?ne vejice« je postalo olje Istrske belice Mirana Adami?a iz Kopra , viceampion »Zlate olj?ne vejice« je postalo olje Oljarne Lisjak iz alare (Koper) in olje Istrske belice Borisa Sabadina iz Kopra. Med TOP-10 so se uvrstila e olja Janka Bo?aja, Tamare Glavina iz Vinske kleti Santomas, Zdenka Hrvatina, Arsena Jurin?i?a, Marka Marancina, Franca Morgana in Vlada Munde iz Doma?ije Munda.

 »Oljka, ali te poznam?

V okviru »Festivala zlate olj?ne vejice« je tudi letos - e triindvajseti?- potekalo tekmovanje Osnovnih ol – petoolcev v poznavanju gojenja oljk. Na letonje tekmovanje, ki ga strokovno vodi mag. Viljanka Vesel iz KGZS - Zavod GO, Poskusni center za oljkarstvo, se je prijavilo petnajst tri?lanskih ekip iz enajstih ol iz regije. Mladi »oljkarji« so se v prvem delu tekmovanja preizkusili v teoreti?nem znanju, tako da so reevali teste o poznavanju oljk, v drugem pa se je najboljih pet ekip po pisnem delu v finalu preizkusilo v kvizu »Oljka, ali te poznam?«. Zanimivo je bilo predvsem na prakti?nem delu, kjer so se morali osnovnoolci izkazati kot degustatorji olj?nega olja in posaditi oljko, kar jim bo zagotovo ostalo e dolgo v spominu. Prehodni pokal KZ Agraria Koper, ki kot pokrovitelj tekmovanja e od za?etka spremlja bodo?e oljkarje, so najve?krat prejeli u?enci iz O Elvira Vatovec iz Prad. Tokrat je zmagala ekipa Osnovne ole Livade iz Izole pod mentorstvom Marine Poto?nik. Zmagovalno ekipo so sestavljali Ema Rizvi?, Jernej Vuk in Max Mehle. 

zov_2016.pdf

kviz_1994_2015.pdf