Oljkarji so se zbrali na rednem zboru

Avditorijska bela dvorana je bila polna oljkarjev, ki so sodelovali na rednem zboru, ki ga je vodilo delovno predsedstvo Miran Adami? predsednik in ?lana Luka Pucer in Aleksander Jevnikar.Po predstavitvi poro?ila o delu in realizacije finan?nega poro?ila je ?lan Nadzornega odbora Goran Gregori? podal poro?ilo odbora, ki ugotavlja, da je drutvo delovalo v skladu z veljavnimi predpisi in da poslovni izzid izkazuje preseek prihodkov nad odhodki.
Poro?ilo o delu za leto 2015 s finan?nim na?rtom je podal predsednik DOSI Danilo Marko?i?. Pri tem je poudaril, da je delo drutva slonelo na Upravnem odboru in posebej pohvalil ?lane UO. Aktivnosti v drutvu  v letu 2015 se ne bodo bistveno razlikovale od obi?ajnih (izdali bomo 3 OLJKE, Oljkarski rokovnik, izvedli tri delavnice, v maju organizirali izlet, oktobra oljko upanov, novembra oljkarski ples...). Seveda pa e druge aktivnosti v skladu z usmeritvami in sklepi UO.