Skupen pristop glede rastlinske bakterijske bolezni Xylella fastidiosa

 poro?anje Komisije

EK je podala informacijo o novi bakterijski bolezni oljk in nekaterih drugih rastlin. Povzro?a jo bakterija Xylella fastidiosa. Prvi pojav v EU je bil leta 2013 v juni Italiji. Omejeno obmo?je je v provinci Lecce v regiji Apuglia in je veliko 241.000 Ha. Na tem podro?ju je 90.000 olj?nikov, kjer je zasajenih 9.000.000 oljk. Zadnja novica je, da se je bolezen razirila tudi v provinco Brindisi. Bolezen se prenaa v glavnem s sadilnim materialom (sadikami) pa tudi z insekti, ki se hranijo s sesanjem kambijske teko?ine (npr. navadna slinarica).

Od 2014 so v veljavi ukrepi za prepre?evanje irjenja, ki pa se niso izkazali za u?inkovite. FVO je opravila dva obiska podro?ja in ugotovila, da se je stanje poslabalo. Strokovno mnenje je podala tudi EFSA, ki navaja, da je za bolezen dovzetnih 300 razli?nih vrst rastlin, ki so lahko samo gostiteljice. Ukrepi, ki so v veljavi na razmejenem obmo?ju vklju?ujejo prepoved trgovanja s sadilnim materialom, uni?evanje prizadetih rastlin, odstranjevanje gostiteljskih rastlin. Stanje je alarmantno, EK poudarja, da je treba reagirati takoj. EK bo tudi preverila, kako je mogo?e pomagati prizadetim proizvajalcem.

IT je dopolnila informacijo komisije in pojasnila, da bakterija izsui najvije dele drevesa in v kon?ni fazi prizadene celotno rastlino. Ugotovljeno je tudi, da podvrsta bakterije, ki povzro?a teave v IT, ne napada trte. Razglaeno je opozorilo. Ukrepi, ki so v veljavi vklju?ujejo izkoreninjanje prenaalcev, tako odraslih insektov, kot tudi razvojnih oblik, izsekovanje okuenih rastlin. V ta namen so sprostili tudi dodatna sredstva. Zaskrbljenost in podporo naporom Italije in Komisije so izrazile tudi FR, CZ, ES, PT, HR, GR, UK, AT in SK.

EK je izrazila podporo IT. Komisar bo obiskal prizadeta obmo?ja. Ukrepati moramo u?inkovito, da zajezimo irjenje bolezni. Svet se je seznanil z informacijo EK in IT ter mnenjem drav ?lanic.
 

  mag. Maja IBERT , svetovalka / Adviser 
Direktorat za kmetijstvo
Sektor za kmetijske trge
/ Agricultural Markets Division

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministry of Agriculture, Forestry and Food

Dunajska cesta 22
SI–1000 Ljubljana, Slovenija